• Podział na HR twardy i miekki
  • Wiedza i zagadnienia jakie powinien posiadać specjalista hr ds kadr i płac wg Stowarzyszenia Księgowych w Polsce
  • Ustawy o ubezpieczeniach społecznych, podatku dochodowym od osób fizycznych oraz prawo pracy jako żródło procedur hr w każdej organizacji

Dział hr jako całość.

Do tej pory poruszałam sprawy związane z procedurami hr i pracownikami hr którzy poruszają się w w dziale hr jako jednorodnym obszarze hr. Bo przecież dla innych pracowników dział hr stanowi pewną samodzielną i jednorodną całością. Ale gdy potrzebujmy informacji, danych z dział hr. Okazuje się że to nie jest tak jednorodny Inny specjalista hr potrzebny gdy chcemy zaświadczenie o zarobkach do banku. Lub w jaki sposób otrzymać kartę multisport. I wtedy okazuje się że jak każdy dział tak i dział hr ma swoich pracowników ds hr którzy specjalizują się w pewnych obszarach hr. I w zależności od naszych potrzeb musimy się zgłosić do konkretnego specjalisty hr.

Hr twardy i Hr miekki.

Generalnie w potocznej wiedzy wyróżnia się specjalistę ds hr twardy i specjalistę ds hr miękki. Jak rozróżnić te dwa obszary. Od kilku dni zastanawiam się jak podjeść do tego podziału w sposób syntetyczny i całościowy. No i przyszła mi na myśl pewna kwestia. Specjalista ds hr twardego to jest księgowy zajmujący się danym pracownikiem od strony liczby. Postanowiłam więc księgowych jaki oni widzą procesy hr-ow i cały obszar hr. Co dla nich jest ważne i na co zwracają uwagę.

Specjalista ds hr twardy

Na stronie Stowarzyszenia księgowych w Polsce oddział Kraków jest zakładka szkolenia w której możemy znaleźć szkolenie „Specjalista do spraw kadr i płac”. Chciałbym od razu nadmienić że nie reklamuje tego szkolenia i nie daję linka bezpośredniego dl tego szkolenia. Natomiast nie ukrywam że Stowarzyszenie Księgowych w Polsce ze względu ponad stuletnią historię działania stanowi dla mnie autorytet i wyznacznik standardów w kwestiach księgowych a więc również związanych z kwestiami pracowniczymi.

Program kursu obejmuje 6 modułów tematycznych:

1. Obsługa kadrowa zatrudnienia – 28 godz.
a) Podstawy prawne nawiązywania stosunku pracy.
b) Umowa o pracę.
c) Zasady dokonywania zmian warunków umowy o pracę w trakcie trwania zatrudnienia.
d) Ustanie zatrudnienia i jego dokumentowanie.
e) Sporządzanie i prowadzenie dokumentacji pracowniczej – teczka akt osobowych.
f) Czas pracy.
g) Urlopy pracownicze i inne zwolnienia od pracy.
h) Uprawnienia pracowników związane z rodzicielstwem.
i) Obowiązki pracodawcy w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników oraz uprawnienia pracowników.
j) Odpowiedzialność pracowników wobec pracodawcy.
k) Pozostałe wzajemne obowiązki pracodawcy i pracownika.
l) Podstawy prawne i zasady nawiązywania umów cywilnoprawnych.

2. Ubezpieczenia i pozostałe fundusze oraz świadczenia ubezpieczeniowe – 22 godz.
a) Ubezpieczenia społeczne.
b) Wysokość, zasady ustalania oraz podstawa wymiaru składek.
c) Ubezpieczenia zdrowotne.
d) Obowiązki płatnika składek na ubezpieczenia i fundusze oraz dokumentacja w tym zakresie.
e) Świadczenia z ubezpieczenia chorobowego.
f) Świadczenia z ubezpieczenia wypadkowego.
g) Obowiązki płatnika w zakresie przygotowywania dokumentacji dla celów emerytalno-rentowych.

3. Wynagrodzenia w aspekcie listy płac – 20 godz.
a) Wynagrodzenia ze stosunku pracy.
b) Wynagrodzenia bezosobowe – zasady wypłacania.

4. Podatek dochodowy od osób fizycznych w zakresie wynagrodzeń – 8 godz.
a) Schemat opodatkowania przychodów ze stosunku pracy.
b) Zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy od przychodów ze stosunku pracy.
c) Zasady poboru zaliczek na podatek dochodowy od przychodów z działalności wykonywanej osobiście.
d) Obowiązki płatnika w zakresie obsługi podatku dochodowego od przychodów ze stosunku pracy oraz z działalności wykonywanej osobiście.
e) Dokumentacja w zakresie podatku dochodowego sporządzana przez płatnika.

5. Lista płac – podsumowanie 4 godz.
a) Przekrojowe ćwiczenia praktyczne z zakresu kompleksowego sporządzenia listy płac.

6. Obsługa aplikacji ZUS „PŁATNIK” – zajęcia komputerowe – 12 godz.
a) Zasady przekazywania dokumentów do ZUS,
b) O programie (instalacja, założenie kartoteki itp.),
c) Ćwiczenia praktyczne.

Po zakończeniu tego kursu mam pracownika hr który swobodnie operuje w twardym hr. Przeanalizujmy więc zestawienie zagadnień którymi zajmuje się twardy hr.

Zagadnienia w obszarze hr twardym.

Twardy HR to zagadnienia z obszaru hr w skład których wchodzą następujace zadania i procesy hr:

  • Przygotowanie umowy o pracę wraz z ewentualnymi późniejszymi aneksami.
  • Prowadzenie teczek osobowych
  • Rozliczanie czasu pracy: urlopy, urlopy okolicznościowe, chorobowe i inne.
  • Ustalanie i rozliczanie składek na ubezpieczania społeczne.
  • Ustalanie i rozliczenie zaliczek na podatek dochodowy.
  • Prowadzenie dokumentacji w zakresie ubezpieczeń społecznych oraz podatków prowadzona przez płatnika.
  • Określenie wynagrodzenia oraz przygotowanie listy płac.

Podstawa prawna dla działań w obszar hr:

Jak widzimy jest tu pełen zakres działań wynikających z trzech ustaw ogłoszonych w latach odpowiednich dla każdej ustawy wraz z późniejszymi zmianami :

USTAWA z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych

USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

USTAWA z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Podsumowując:

HR twardy jest obszarem hr gdzie obowiązuje zestaw procedur hr. Procedury hr w tym obszarze co do zasady powinny być zgodne co do zasady z wymienionymi powyżej aktami prawnymi.

Co to jest HR miekki?

To jest wszystko co się dzieje w obszarze hr a co nie jest uregulowane powyższymi ustawami.